Własny dom bez formalności

Czego się dowiesz z artykułu?:

 • Jakie warunki trzeba spełnić, by budować dom bez pozwolenia na budowę
 • Co oznacza określenie dom na zgłoszenie
 • Co zyskujesz budując “na zgłoszenie”

 

Wprowadzone w 2022 roku zmiany w prawie budowlanym umożliwiają budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 na podstawie zgłoszenia. Takie budynki muszą być wolnostojące, nie mogą mieć więcej niż dwie kondygnacje, przy czym nie może być więcej niż jeden budynek na każde 500 m2 działki.

Dom na zgłoszenie – taka możliwość pojawiła się wraz z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986), która weszła w życie 3 stycznia 2022 roku. Wprowadza ona nowe zasady budowy domów na zgłoszenie.
Zgodnie z treścią Warunków Technicznych za kondygnację uznaje się również poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Budowa ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb. Takie oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, a także przejęcie odpowiedzialności za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, inwestor dołącza do zgłoszenia budowy.

Formalności, jakie musimy spełnić

Nowelizacja ustawy nie zwalnia z konieczności wykonania projektu budowlanego, zgodnego z aktualnymi wytycznymi WT (Warunków Technicznych). Odnosi się to przede wszystkim do wykonania przegród zewnętrznych, spełniających aktualnie wymagany współczynnik przenikania ciepła (U) oraz spełniania kryterium minimalnego wskaźnika wykorzystania Energi pierwotnej (EP).

 • Budowa nie wymaga ustanowienia nadzoru kierownika budowy, jest dobrowolną decyzją inwestora.
 • Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy.
 • Do zgłoszenia budowy inwestor jest zobowiązany dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Kolejnym dokumentem jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu i plan zagospodarowania przestrzennego.
  Inwestor przejmuje również odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a także za doręczenie organom administracji architektoniczno-budowlanej niezbędnej dokumentacji.

Zgłoszenie budowy

Dokumenty składamy do starosty lub prezydenta miasta. Możemy to zrobić na kilka sposobów:
– przesłać pocztą do urzędu,
– złożyć osobiście,
– online na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na możliwość wniesienia sprzeciwu (termin może zostać przesunięty w sytuacji, kiedy organ administracyjny wystąpi o uzupełnienie zgłoszenia).
Jeśli zgłoszenie będzie zawierać braki formalne, urząd wyśle postanowienie wzywające do ich usunięcia i określi czas dokonania zmian. Nie usunięcie tych braków spowoduje wydanie decyzji sprzeciwiającej się rozpoczęciu robót budowlanych.
W kolejnym kroku musimy zgłosić inspektorowi nadzoru budowlanego, kiedy zamierzamy rozpocząć budowę. Nie czekając na odpowiedź z urzędu, możemy przystąpić do budowy naszego wymarzonego domu.

Co zyskujemy budując dom na zgłoszenie?

 • czas i pieniądze dzięki temu, że dokumenty można złożyć online
 • szybką decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy w krótszym terminie – nawet do 21 dni
 • samodzielność – to Ty decydujesz, czy chcesz budować z kierownikiem i dziennikiem budowy czy bez
 • nawet do 100 m kwadratowych powierzchni użytkowej przy racjonalnym rozplanowaniu układu jednorodzinnego domu, przeznaczonego na cele mieszkaniowe
 • co najważniejsze, zyskujesz własny dach nad głową. A gdy zmienią się Twoje plany życiowe, możesz go sprzedać, wynająć lub przepisać na inną osobę.

Zakończenie budowy, przystąpienie do użytkowania

Zawiadomienia o zakończeniu budowy zawiera oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami oraz oświadczenie o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
Ustawodawca wprowadzając oświadczenie o zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nie ograniczył możliwości sprzedaży czy wynajmu wybudowanego domu.

5/5 - (4 votes)
Robert Więcek

Autor tekstu:

Robert Więcek
Doradca techniczny w firmie Knauf Insulation – jest specjalistą w dziedzinie izolacji termicznych oraz pokryć dachowych. Od ponad 20 lat jest związany z branżą pokryć dachowych i izolacji termicznych.