Zrównoważony rozwój, czyli…?

… czyli takie gospodarowanie, by w lasach nie pozostawić po sobie mniej drzew, niż może urosnąć w ich miejsce. Co drzewa mają wspólnego ze zrównoważonym rozwojem? Właśnie z leśnictwa pochodzi to pojęcie.

Co ciekawe, nie jest ono niczym nowym, bo już na początku XIX wieku ta koncepcja była propagowana w Niemczech. Chodziło wtedy o takie gospodarowanie lasem, by wycinać tylko tyle drzew, ile może w ich miejscu urosnąć, tak, by las nigdy nie zniknął i mógł się odbudować. W ten sposób najłatwiej sobie wyobrazić o co chodzi w zrównoważonym rozwoju.

Pokolenia pokoleniom

Oczywiście obecnie zrównoważony rozwój jest dużo szerszym pojęciem i nie ogranicza się do sfery leśnictwa. Najogólniej mówiąc, to sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnie żyjących ludzi nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
Współczesne społeczeństwa są nastawione na nabywanie dóbr i zaspokajanie potrzeb. Jednak trzeba mieć na uwadze, że niektóre zasoby naturalne Ziemi są nieodnawialne i przy obecnym tempie eksploatacji może ich zbraknąć. Zatem dbając o siebie i swój komfort życia, trzeba równie uważnie dbać o to, by nie zdegradować środowiska, w którym będą żyły kolejne pokolenia. Zatem zrównoważony rozwój musi być kompromisem między rozwojem społeczeństwa a ochroną środowiska.

Międzynarodowe cele na 2030 rok

Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła nową agendę : „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Zawiera ona 17 celów:
• Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie.
• Eliminacja głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa.
• Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu.
• Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.
• Osiągnięcie równość płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt.
• Zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
• Zapewnienie wszystkim dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
• Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi.
• Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności.
• Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami.
• Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
• Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
• Podjąć działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
• Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony.
• Ochrona, przywrócenie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważonego gospodarowania lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej.
• Promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.
• Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

5/5 - (8 votes)
Anna Kazusek

Autor tekstu:

Anna Kazusek
Anna należy do zespołu Knauf Insulation i odpowiada za działania marketingowe w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zawodowo i prywatnie wspiera wszelkie projekty ProEko.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta