Kierownik budowy – jakie korzyści wynikają z zatrudnienia kierownika budowy?

Budując dom wymagający uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z prawem budowlanym mamy obowiązek zatrudnienia kierownika budowy. Dotyczy to zarówno domów budowanych metodą gospodarczą, czyli gdy samodzielnie zatrudniamy wykonawców do poszczególnych robót, jak i sytuacji, gdy generalny wykonawca zajmie się kompleksowym wykonaniem budynku.

• Jeśli dana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, to zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkowe.
• Kierownik powinien pojawić się na budowie na samym początku, czyli już na etapie wyznaczania budynku w terenie przez geodetę.
• Kierownik daje inwestorowi pewność, że budowa jest pod kontrolą.

Wybór kierownika budowy

Kierownikiem budowy może być osoba z odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, mająca odpowiednie wykształcenie techniczne oraz należąca do Izby Inżynierów Budownictwa. Dlatego przed zatrudnieniem kierownika budowy warto sprawdzić, czy posiada aktualne zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa.
Podstawowym zadaniem kierownika budowy jest dbanie, aby dom został zbudowany zgodnie z projektem, przepisami prawa oraz wiedzą budowlaną. Nie może to być więc funkcja fikcyjna, polegająca jedynie na dokonywaniu wpisów do Dziennika budowy na koniec całej inwestycji.
Przez takie działanie zarówno Kierownik budowy, jak i Inwestor nie mają dostatecznej wiedzy o jakości wykonanych robót co, np. jeżeli Wykonawca dokonał samowolnie zmian, np. materiałów czy technologii, w przyszłości może to skutkować uszkodzeniami i usterkami..
Jeżeli budujemy metodą gospodarczą, sami wybieramy kierownika. Jednak w sytuacji, gdy powierzyliśmy budowę generalnemu wykonawcy, to on zatrudnia kierownika budowy, a my jako inwestorzy jedynie akceptujemy daną osobę na tym stanowisku.

A może także nadzór inwestorski?

Jednak jeśli chcemy mieć pewność, że kierownik budowy będzie reprezentował również nasze interesy, a nie tylko wykonawcy, najlepiej zatrudnić także inspektora nadzoru inwestorskiego. Będzie dbał o wykonywanie robót zgodnie z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy budowalnej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Inwestora na budowie.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

• kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy budowalnej,
• kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wybranych materiałów budowlanych,
• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
• uczestniczenie w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazywaniu do użytkowania,
• potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcie ewentualnych wad,
• na życzenie inwestora inspektor może kontrolować rozliczenia budowy.

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należą:
• odebranie od inwestora w formie protokołu terenu budowy,
• zapewnienie geodezyjnego wytyczenia projektu,
• umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej dotyczącej budowy – co ważne, za jej brak odpowiada kierownik budowy,
• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami niepowołanymi.
• prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wszelkich odbiorów, na każdym etapie budowy oraz na etapie końcowym.

Sprawdzajmy więc, czy na bieżąco dokonuje on wpisów w tym dokumencie, uwzględniających również warunki pogodowe podczas wykonania prac, błędy w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania robót dodatkowych czy też rozbieżności prac z projektem.

Szczególne znaczenie ma nadzór i odbiór tzw. robót zakrytych – tych nie będzie już można poprawić, gdy budowa przejdzie do kolejnego etapu.
Kierownik odpowiada także za realizację zaleceń zapisanych w dzienniku budowy na przykład przez nadzór budowlany czy inspektorat nadzoru. Jeżeli zdarzają się wstrzymania prac budowlanych przez organa wyższe, to kierownik musi powiadomić o tym inwestora.
Powinien też pokazać inwestorowi elementy budowy, które po jej ukończeniu nie będą widoczne (na przykład fundamenty), sprawdzić wszystkie instalacje, urządzenia techniczne i przewody kominowe przed oddaniem budynku do odbioru, poświadczenie na piśmie podczas odbioru, że budowana odbyła się zgodnie z planami i z zachowaniem wszelkich przepisów, przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Ważne! Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kierownika budowy są określone w Prawie budowlanym, warto je więc poznać i w razie konieczności rozliczać z nich zatrudnionego przez nas fachowca.

5/5 - (1 vote)
Marcin Starzec

Autor tekstu:

Marcin Starzec
Jest właścicielem firmy Kosztorysy Nadzór Realizacja, w której wraz z zespołem specjalistów pomaga inwestorom, projektantom i wykonawcom planować koszty niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta